Dotacje rządowe: „Energia Plus” program priorytetowy przeznaczony dla przedsiębiorstw

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

To już III nabór wniosków w ramach priorytetowego programu „Energia Plus”
Budżet w formie pożyczki to 745 milionów złotych

Celem programu, tak jak przy poprzednich jego edycjach, jest zmniejszenie niewłaściwego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z założeniami programu zawartymi w punkcie 7.5., wsparcie obejmuje następujące przedsięwzięcia: „W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców:

1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
2)Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
4) Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
5) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z biologicznych odpadów w tym osadów;
6) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny). „

Powołując się na punkt 7.5.3. przytaczamy dalsze przedsięwzięcia jakie są objęte programem:
„Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:
a) energooszczędne systemy napędowe,
b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
c) falowniki do pomp i wentylatorów,
d) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
e) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,
f) energooszczędne systemy oświetleniowe,
g) prostowniki napędów sieciowych,
h) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
i) odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
j) budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,
b) odnawialne źródła energii, kolektory słoneczne, pompy ciepła,
c) termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,
d) rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
e) modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,
f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
g) budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
4) Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
Nie kwalifikuje się do wsparcia projektów polegających na modernizacji istniejącego źródła spalania paliw bez zmiany paliwa na mniej emisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.”
Jak podaje NFOŚiGW, dla każdego rodzaju przedsięwzięcia określonego w Programie w pkt. od 7.5.1 do 7.5.5 należy składać odrębne wnioski o dofinansowanie.

Beneficjenci programu:
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Środki finansowe:
• Kwota alokacji w formie pożyczki to 745 milionów złotych i już zero złotych dla bezzwrotnej dotacji ponieważ wszystkie środki dla tego rodzaju dofinansowania zostały rozdysponowane w I i II naborze tego rządowego programu. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Warunki pożyczki pozostają niezmienne i zgodnie z warunkami programu priorytetowego przedstawiają się następująco:
„a) kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł,
b) oprocentowanie pożyczki:
a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem zapisów lit c-e,
c. dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, dla której nie można określić ratingu na podstawie danych finansowych dotyczących jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane oprocentowanie wynikające z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną kategorię niższego od kategorii ratingu właściwego dla podmiotu dominującego3 , o ile podmiot dominujący wobec wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki,
d. w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla wnioskodawcy może być ustalony na poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej w dół średniej ważonej punktów ratingu uzyskanych przez poszczególnych wspólników, o ile wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki,
e. w przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w ust. c – d, może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki.
c) pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł, na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
d) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
e) okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej”

Terminy składnia wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 01.04.2022 r. – 16.12.2022r. lub do wyczerpania alokacji środków. Składanie wniosków odbywa się za pomocą Generatora Wniosków (GWD). O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku przez GWD.
Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025.
Zadania w postaci umów realizowane będą do 2023 r. a środki wydatkowane będą do 2025 r.
Regulamin III edycji programu oraz inne dokumenty zawarte są na stronie:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-iii-wnioskow-2022

Źródła:
1. Regulamin Trzeciego Naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Energia Plus
2. Program Priorytetowy Energia Plus, opracowanie zawarte przez NFOŚiGW
3. https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-iii-wnioskow-2022

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY