Dotacje rządowe: Program Priorytetowy „Moje ciepło” czyli nowa dotacja do zakupu pomp ciepła

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

29 kwietnia bieżącego roku został uruchomiony Program priorytetowy „Moje Ciepło”, który realizowany jest ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Budżet dotacji wynosi do 600 000 000 zł.
Głównym zamiarem inicjatywy jest poparcie rozwoju ogrzewnictwa i rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.
Według założeń Programu „Moje Ciepło” refundacja „przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w ostatecznym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.” (“Program dofinansowania pomp ciepła”)

Trzy Wskaźniki do osiągnięcia wyznaczonego celu:
• Co najmniej 57 000 sztuk pomp ciepła.
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ma wynieść co najmniej 450 MW.
• Zmniejszenie emisji CO2 co najmniej 65 000 Mg CO2/rok.

Realizacja programu odbywa się w latach 2022 -2027, przy czym:
1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2026 r.
2. Środki wydatkowane będą do 31.12.2027 r.

W punkcie 7.5. programu wyszczególnione są rodzaje inwestycji. Są to:
1. Zakup i montaż nowych pomp ciepła przeznaczonych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
2. Pompy ciepła:
a) zakup/montaż gruntowej pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem;
b) zakup/montaż pomp ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
c) zakup/montaż pomp ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
W budynku, w którym jest inwestycja nie będzie znajdować się źródło ciepła na paliwa stałe.

Koszty kwalifikowane:
Okres kwalifikowalności kosztów: 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.
W tymże okresie wymagane jest:

• Rozpoczęcie inwestycji rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub inny wiążący dokument wystawiony przez księgowość)
• Zakończenie inwestycji, przez co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła oraz udokumentowanie opłacenia wszystkich faktur.
Udział w kosztach kwalifikowanych wynosi 30 proc. lub 45 proc. dla osób posiadających kartę dużej rodziny.
• Dotacja na zakup gruntowej pompy ciepła wynosi nie więcej niż 21 tysięcy złotych.
• Dotacja na zakup pompy powietrznej wynosi nie więcej niż 7 tysięcy złotych.

Beneficjentami programu są właściciele i współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jak objaśnia program, nowy budynek to taki, w przypadku którego:
• W dniu składania wniosku o dotację, nie doszło do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
• Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Co ważne, Beneficjentem jest osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Osoba ubiegająca się o dotację musi być wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy trzeba będzie załączyć stosowne oświadczenie.
Program „Moje ciepło” w punkcie 7.3. w sposób szczegółowy opisuje najistotniejsze warunki otrzymania dofinansowania. Oto one:
• Nadrzędnym warunkiem do otrzymania bezzwrotnej dotacji jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego domu czyli uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:
a) maksymalnie 63 kWh/ (m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;
b) maksymalnie 55 kWh/ (m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu;

• Zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe). Wymogu nie stosuje się do pomp ciepła typu powietrze-powietrze;

• rodzaj pompy ciepła, typ oraz jej parametry (spełniające wymagania programu) muszą być uwzględnione na fakturze (lub równorzędnym dokumencie księgowym). W przypadku braku ww. informacji na dokumentach księgowych konieczne jest załączenie oświadczenia sprzedawcy/wykonawcy, iż pompa ciepła posiada wskazane parametry, kwalifikujące do dofinansowania w programie;

• w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania. W sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu trwałości na powierzchni przekraczającej 20 % powierzchni całkowitej budynku Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

• Należy również pamiętać, że zamontowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przez montażem;

• Dodatkowo, Beneficjent zobowiązuje się do korzystania z pompy ciepła przez co najmniej 5 lat, od momentu pojawienia się środków z dotacji na jego bankowym koncie;

• Dofinansowanie przyznawane jest na zakończoną realizację inwestycji przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, odbywa się tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowego sprzętu;

• Gdy istnieje współwłasność, należy dołączyć zgody wszystkich współwłaścicieli budynku i złożyć pisma poświadczające bark podwójnego finansowania;

• Osoba korzystająca z programu jest zobowiązana także do należytego promowania swojej inwestycji w trakcie użytkowania sprzętu, czyli okres przynajmniej 5 lat. Tutaj Beneficjent ma za zadanie umieszczenie tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu.

Wymagania Prawne:
Załącznik nr 1 do programu zawiera minimalne wymagania techniczne dla współfinansowanych elementów.

• Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwa te są sporządzane na podstawie systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.
• Pompy ciepła powietrze/woda muszą spełnić określone wymogi, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. (“Zakres kosztów kwalifikowanych i wymagań technicznych dla …”)
• Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku, muszą spełnić w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
• Gruntowe pompy ciepła mają spełnić w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Składanie wniosków:

Wnioski składane są w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego. Proces realizacji wniosku oraz składanie jego korekty dostępny jest na stronie https://mojecieplo.gov.pl
Wniosek może być złożony także przez pełnomocnika, konieczne jest wówczas dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa, które również znajduje się na powyżej przedstawionej stronie www.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych.
Moje Ciepło ma być kolejną cegiełką do osiągnięcia fundamentalnych, ramowych celów dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.

Powyższy tekst powstał w oparciu o źródła:
1. https://www.mojecieplo.gov.pl/
2. https://www.mojecieplo.gov.pl/#about-program
3. Program Priorytetowy Moje Ciepło
4. Regulamin naboru wniosków PP Moje Ciepło

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY