Dotacje rządowe: Czwarta Edycja priorytetowego programu „Mój Prąd” właśnie ruszyła

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

15 kwietnia został otwarty czwarty nabór wniosków do priorytetowego programu dotacyjnego „Mój prąd”, który skierowany jest dla osób fizycznych. Tym razem poza nadrzędnym celem, jakim jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, postawiono cele kolejne, stanowiące zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

By zrealizować nowe cele, program przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system o czym będzie w dalszej części tekstu.

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie poprzez generator wniosków (GWD). Jest on dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wniosek podpisywany jest podpisem elektronicznym (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Na oficjalnym internetowym portalu https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek  znajdziemy wzory oraz wykaz dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć:

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznejdo sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 • Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie sięWnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej.
 • Faktura / faktury (lub paragony imienne)za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania.
 • Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego):
  Dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności mogą być:
  a) potwierdzenie dokonaniaprzelewu;
  b) dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową;
  c) oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę);
  d) oświadczeni Grantobiorcy (Wnioskodawcy) o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku) kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości.
  e) Zaświadczenie OSD– zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
  f) Pełnomocnictwo– jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.
  g) protokół z odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów.

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 855 000 000 zł. Warto dodać, że budżet ten jest łączony z trzecią edycją programu, co zmniejsza kwotę na obecne przedsięwzięcia do 350 milionów złotych. Rząd nie zamyka się jednak do tych kwot i w razie dużego zainteresowania programem, zapowiada, że budżet ten może zostać zwiększony. Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: „Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku – po to, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków.”

Rodzaje przedsięwzięć przedstawione na stronie: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv kształtują się następująco:

 • „Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.
  • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
  • Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku – optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.
  • Pod pojęciem EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających
   z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych – magazynowanie energii elektrycznej – magazynowanie ciepła- pokrycie potrzeb chłodniczych) a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci energetycznej. Nie są kwalifikowane pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka.
   Kwalifikowalność pojedynczego elementu jest uwzględniona w przypadku, gdy jest on częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).”

Dotacja dotyczy dwóch grup prosumentów:

 1. Dla nowych prosumentów, którzy podłączyli instalację po 01.04.2022 r.
 2. Prosumenci, którzy przejdą na net billing

Dodatkowo, prosumenci, którzy już skorzystali z programu „Mój prąd” w poprzedniej edycji, przeszli na system rozliczenia energii opierający się na net billingu i rozbudowują instalację o nowe urządzenia.  Tu obowiązuje zmniejszona kwota dotacji na fotowoltaikę i standardowe kwoty dla innych urządzeń.

System dofinansowania przedstawiają grafiki:

Pronsumenci w nowym systemie net-billing

Prosumenci w dotychczasowym systemie

Prosumenci net-metering

Źródło:  https://www.gov.pl/web/nfosigw/rusza-czwarta-edycja-programu-moj-prad-i-nowy-system-rozliczen-dla-prosumentow-to-kolejny-krok-w-kierunku-rozwoju-sektora-fotowoltaiki

Informator programu priorytetowego zakłada, iż moc instalacji fotowoltaicznej ma być odpowiednio dobrana do rocznego zapotrzebowania na energię w danym domu i całkowita ilość energii wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej nie może w rocznym okresie rozliczeniowym być większa niż 120 % całkowitej energii pobranej z sieci w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowo, urządzenia które są instalowane mają być nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 2 lata przed ich montażem.

Grantobiorca zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich urządzeń objętych dofinansowaniem przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty środków na jego konto bankowe.

W postanowieniach ogólnych Informatora zawarta jest informacja, iż” NFOŚiGW oraz Instytucja Pośrednicząca lub wskazana przez te podmioty inna instytucja – może dokonać kontroli przedsięwzięć u Grantobiorcy (Wnioskodawcy) – samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne – w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, do końca okresu trwałości.  Kontrola przedsięwzięć w terenie będzie odbywała się losowo na wybranej próbie.” (https://mojprad.gov.pl/images/program-moj-prad-czesc-1-program-moj-prad-na-lata-2021–2023_mp4.pdf)

Do tego dochodzą dwa obowiązki dla Grantobiorcy:

 1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu czyli przez okres minimum 5 lat.
 2. Po uzyskaniu dofinansowania Grantobiorca ma za zadanie umieścić w lokalizacji inwestycji, w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną wraz z odpowiednimi logotypami, wykonanej ze środków własnych o treści: „Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie 11.1 Program Mój Prąd.”

Warto też wiedzieć, że montaż instalacji fotowoltaicznej nie może być zrealizowany na budynkach, których dachy pokryte są materiałami zawierającymi azbest.

W wiadomościach zawartych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeczytać można, iż: „tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, możliwe będzie połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.”

Program dotacyjny „Mój prąd” jest bardzo lubianym przez Polaków wsparciem przy zakupie fotowoltaiki ponieważ pozwala on znacznie obniżyć koszty przedsięwzięcia. Wraz z ulgą termomodernizacyjną, inwestycja w odnawialne źródła energii na potrzeby własnego gospodarstwa domowego staje się jeszcze bardziej korzystna. Fundusz zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo złożonego wniosku w 90 dni. Udzielenie dofinansowania nie podlega opodatkowaniu.

Poza wymierną korzyścią ekonomiczną, posiadacze fotowoltaiki osiągają jeszcze jedną korzyść a mianowicie, przyczyniają się mocno do zmniejszenia CO2. Aktualne dane przedstawione przez oficjalny serwis dotacji „Mój prąd” wynoszą redukcję CO2: 1 333 213 888 kg/rok.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy na to, że kolejna edycja programu „Mój prąd” również osiągnie duży sukces i tym samym spełni swoje celowe założenia.

Źródła:

 1. https://mojprad.gov.pl/images/regulamin-naboru-wnioskow_pp_-moj-pradczesc-1-program-moj-prad-na-lata-2021–2023_mp4.pdf
 2. https://mojprad.gov.pl/images/program-moj-prad-czesc-1-program-moj-prad-na-lata-2021–2023_mp4.pdf
 3. https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv
 4. https://mojprad.gov.pl/
 5. https://www.gov.pl/web/nfosigw/rusza-czwarta-edycja-programu-moj-prad-i-nowy-system-rozliczen-dla-prosumentow-to-kolejny-krok-w-kierunku-rozwoju-sektora-fotowoltaiki
 6. https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 7. https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

 

 

 

 

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY